HISTORIA SZKOLY - SP NIETKÓW

Idź do spisu treści

Menu główne:

HISTORIA SZKOLY

SZKOŁA

HISTORIA SZKOŁY


      Stanisław Wróblewski i jego żona Zofia jako pierwsi podjęli się trudu założenia pierwszej powojennej szkoły w Nietkowie.
        
Tablica pamiątkowa znajdująca się na budynku szkoły upamiętnia datę nadania imienia Stanisława Wróblewskiego w dniu 7 maja 1988 roku
i przypomina nam o człowieku, który tak wiele uczynił w kierunku rozwoju oświaty i szkolnictwa. W poczynaniach dzielnie wspierała go żona, nauczycielka języka polskiego, bezgranicznie oddana miejscowości i ludziom.
         W 1945 roku państwo Wróblewscy przybyli do Nietkowa. Aktywnie włączyli się w życie wioski, niosąc kaganek oświaty, rozpoczęli trudne i żmudne dzieło nauczania w tak niełatwej, powojennej rzeczywistości.
         15 września 1945 roku - dzięki tym wielkim ludziom - nastąpiło uroczyste otwarcie polskiej szkoły    w Nietkowie, która mieściła się w obecnym Domu Kultury. Trzeba było pokonać wiele trudności, aby kontynuować naukę w szkole.
         Stanisław Wróblewski cieszył się ogromnym uznaniem wśród społeczności Nietkowa, miał dar godzenia zwaśnionych, chętnie służył pomocą i radą, załatwiał trudne sprawy.
         Jego żona - Zofia - wspaniała polonistka, nie szczędziła czasu na pracę z dziećmi, młodzieżą            i dorosłymi, by uczyć polskich liter, czytania i pisania, rozwijać umiejętności poprzez wystawianie teatralnych spektakli.
Wieloletnia praca nauczyciela i jego żony została dostrzeżona przez ówczesne władze, czego dowodem są przyznane medale, dyplomy, listy pochwalne. Pamięć o nich na zawsze pozostanie we wspomnieniach potomnych.
         Państwo Wróblewscy stali się wzorem do naśladowania dla swoich wychowanków. Krzewione przez nich wartości są ciągle kontynuowane przez współczesne pokolenie. Wszyscy jesteśmy dumni, że wśród nas żyli ludzie, bezgranicznie oddani innym, dzięki którym szkoła istnieje po dziś dzień.

Dnia 15 września 1945 roku nastąpiło uroczyste jej otwarcie. Mieściła się w obecnym Domu Kultury. Ten pamiętny rok rozpoczęło 37 uczniów i 2 nauczycieli, a zakończyło już 68. Brakowało podręczników, wyposażenia.
Poważnym problemem, który należało pokonać, był fakt, iż nie wszystkie dzieci potrafiły mówić po polsku. Zjawisko to bardzo utrudniało pracę.
Z biegiem lat dzieci przybywało, brakowało izb lekcyjnych, toteż Stanisław Wróblewski, kierownik szkoły, udał się w 1959 roku do Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie z prośbą o zgodę na zaadaptowanie lokalu PGR-u do potrzeb szkoły. Po jej uzyskaniu rozpoczęto modernizację budynku. Prace trwały kilka lat. Pomagali uczniowie i rodzice. Wspólnym wysiłkiem wykonano ogrodzenie. Wszystkim towarzyszył ogromny zapał do pracy. Wreszcie w 1959 roku szkoła była gotowa na przyjęcie uczniów.
Nauczyciel prowadził zajęcia z chemii, fizyki i matematyki, geografii a także z wychowania fizycznego. A wieczorami uczył alfabetu starszych ludzi.
Ważną zasługą nauczyciela było także powołanie do istnienia Klubu Rolnika, w którym pod jego patronatem rozwinął swą działalność zespół muzyczny, teatralny, recytatorski i wokalny. Organizowane były akademie, przedstawienia teatralne, dyskusje nad książkami.
W końcu nauczyciel przeszedł na zasłużoną emeryturę. Wkrótce został wybrany na radnego gminy. Jego działania zyskały uznanie, czego dowodem są listy pochwalne, dyplomy, medale.
_________________________________________________________________________
GRONO PEDAGOGICZNE I UCZNIOWIE
W LATACH 1945 - 1959
_________________________________________________________________________

KALENDARIUM

1945 r. – powstanie polskiej szkoły
– pierwsi nauczyciele Zofia
i Stanisław Wróblewscy
1988 r. – nadanie szkole imienia
Stanisława Wróblewskiego


2005 r. – obchody
sześćdziesięciolecia szkoły – nadanie
Zofii i i Stanisławowi Wróblewskim
tytułu Honorowych Obywateli
Miasta i Gminy Czerwieńsk


2006 r. – szkoła otrzymuje sztandar


2008 r.
– wkopanie kamienia
węgielnego pod budowę sali
gimnastycznej


2008 r. – kapitalny remont szkoły
2009 r. – uroczystość oddania
do użytku sali gimnastycznej


2012 r. – nadanie szkole imienia
Zofii i Stanisława Wróblewskich
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Nietkowie


UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA
PATRONÓW SZKOŁY
ZOFII I STANISŁAWA
WRÓBLEWSKICH
12 października 2012 roku

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego